top of page

Privacybeleid

 

Beste bezoeker/ klant,

Probiotic Plus hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Wij hebben ons Privacybeleid aangepast aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”) en nodigen u graag uit om hieronder onze actuele Privacy Policy te lezen/raadplegen en/of uw privacy-voorkeuren bij te werken(link sends e-mail).

Met dank voor uw vertrouwen,
Uw Probiotic Plus team

Privacy Policy – versie 01.11.2018
Algemeen
De bescherming van uw privacy vinden wij heel belangrijk. Over de gegevens die wij verwerken in onze databestanden willen wij u absoluut transparant informeren én u controle geven. Uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.
In deze verklaring maken wij openbaar welk informatiebeleid wij hanteren.
Onze privacyverklaring maakt deel uit van onze naleving van de richtlijnen van de nieuwe Europese privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) en verleent u meer rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.  
Wij adviseren onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan Probiotic Plus verstrekt. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat u uw persoonlijke gegevens in alle veiligheid aan ons kan toevertrouwen. U kan uw privacy-voorkeuren op elk moment wijzigen.
Wezenlijke veranderingen of updates in onze privacyverklaring worden onmiddellijk aangekondigd op de privacypagina van onze website . Elke nieuwe Privacy Policy zal voorzien worden van een nieuwe versiedatum.
Onze Privacy Policy versie vormt een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden van onze website. Door gebruik te maken van de website van Probiotic Plus aanvaardt de bezoeker/klant impliciet deze Privacy Policy.

Verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door de BVBA Probiotic Plus  met maatschappelijke zetel te Grote Baan 132 – 9250 Waasmunster - België, BTW nummer : BE 0645 750 180 - Tel. 03/344 37 94 –contact@probioticplus.be (link sends e-mail)

Soorten persoonsgegevens
Probiotic Plus kan volgende persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken (opslaan, bewerken, kopiëren, verwijderen) :
1. Contactgegevens : naam, voornaam, woonadres, bedrijfsadres, postnummer, gemeente, telefoonnummer (vast/gsm), e-mailadres
2. Persoonsgegevens: interesse- & aankoopgegevens
Wij kunnen u niet identificeren op grond van uw websitebezoek en/of IP-adres.

Doeleinden
Probiotic Plus zal de persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde doelen ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Het gaat om :
1. Het beoordelen en aanvaarden van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (aankoop, levering, plaatsing, service, offerte, facturatie, invordering, aanvraag nieuwsbrief, klachtbehandeling, tevredenheidsonderzoek, BTW aangifte) met een klant.
2. Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden.

Rechtsgrond
De door Probiotic Plus verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.
Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het tot stand brengen van een samenwerking of contract of het uitvoeren van een overeengekomen dienstverlening.

Delen persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in eigen bedrijf in een niet-publiek toegankelijke database. Enkel medewerkers die bevoegd zijn voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen hebben permanente toegang tot de Probiotic Plus datagegevens.
Wij gebruiken persoonsgegevens (email adres en naam) ook om via Mailchimp of WIX, gerichte marketingcampagnes te voeren. Verder worden er geen gegevens aan derden doorgegeven zonder expliciete toestemming van de betrokken partij uitgezonderd wanneer het verstrekken op grond van wettelijke bepalingen is toegestaan voor een specifiek hiertoe wettelijk bevoegde instantie (onderzoek van de overheid).
Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde verkocht.
Probiotic Plus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken.

Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk en veilig behandeld. Vervolgens stellen wij alles in het werk om beveiligingsproblemen te vermijden.
Met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd. Dagelijkse back-up op een beveiligde server verzekert het behoud van gegevens. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Alle personen die namens Probiotic Plus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Bij een beveiligingsprobleem van gegevens van natuurlijke personen zal Probiotic Plus dit binnen 72 uur melden aan alle betrokkenen.
Ter bescherming van de integriteit wordt data niet zomaar gewist.
Indien verwerkers (bedrijven) zullen instaan voor de opmaak en verzending van Direct Mail, zal een GDPR compliant verwerkersovereenkomsten opgemaakt worden.

Buiten Europa
Er worden geen gegevens verwerkt buiten de Europese gemeenschap.

Bewaring gegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 15 jaar na het laatste gebruik bij.

Rechten bezoeker/ klant
1. Recht op inzage/toegang
Iedere Probiotic Plus bezoeker/klant heeft het recht om toegang te vragen tot zijn persoonsgegevens en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.
2. Recht op rechtzetting
Iedere Probiotic Plus bezoeker/klant heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
3. Recht om te worden vergeten
Iedere Probiotic Plus bezoeker/klant heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.
4. Recht om klacht in te dienen
Iedere Probiotic Plus bezoeker/klant heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy-commissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld, gebruikt en verwerkt worden.
5. Recht om toestemming in te trekken
Iedere Probiotic Plus bezoeker/klant waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik en de verwerking van die gegevens.
6. Recht op beperking van de verwerking
Iedere Probiotic Plus bezoeker/klant heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
7. Recht op overdraagbaarheid
Iedere Probiotic Plus bezoeker/klant heeft recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Iedere Probiotic Plus bezoeker/klant heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Vragen over ons privacybeleid
Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of over de wijze waarop Probiotic Plus uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren :
Via e-mail: contact@probioticplus.be (link sends e-mail)
Via B-post: Probiotic Plus, Grote Baan 132, 9250 Waasmunster

MIJN PRIVACY-INSTELLING WIJZIGEN(link sends e-mail)
 

bottom of page